jubilació dels mutualistes

Com plantejar la jubilació dels mutualistes

En la majoria dels casos, els treballadors estan donats d’alta en la Seguretat Social o en el règim d’autònoms (REPTA). Altres col·lectius professionals vinculats als col·legis professionals poden triar entre cotitzar a través del REPTA o d’una mutualitat. Per tant, es planteja la qüestió de la jubilació dels mutualistes, si és una alternativa de futur o no.

Aquesta opció de complement d’assegurança privada queda recollida en la Llei 30/1995, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.

Opcions existents en la jubilació dels mutualistes

Les mutualitats es caracteritzen perquè són entitats asseguradores sense ànim de lucre. La diferència principal amb el règim de treballadors autònoms resideix en la solidaritat i l’aportació a la mutualitat. Això fa que els mutualistes es capitalitzin enfront del sistema de repartiment de les pensions públiques.

Cobertures

En la jubilació dels mutualistes, les cobertures són molt semblants a les aportades per la Seguretat Social als treballadors autònoms. Trobem la jubilació, la incapacitat laboral transitòria, la viduïtat, etc. Quan s’opta per la mutualitat com a alternativa al REPTA, la pensió de jubilació és incompatible amb la de la Seguretat Social, com en el cas dels autònoms.

Si es cotitza a través del REPTA o del Règim General de la Seguretat Social per compte d’altri, les aportacions fetes a la mutualitat es consideren un complement. En aquest cas, la renda que es rep sí és compatible amb la pensió pública. Succeeix com els plans de pensions o els plans de previsió assegurats.

Aportacions a la mutualitat

Les aportacions que es fan i que cobreixen les mateixes opcions que el REPTA es poden deduir a la declaració de la renda, amb el límit que estableix la llei. Per a totes aquelles aportacions que superen el límit, s’aplica la reducció a la base imposable de l’IRPF.

Cal tenir en compte que el càlcul de les quotes es realitza a partir del que paga el professional. La suma de les pensions no pot superar la pensió màxima. Això en el cas dels professionals que cotitzen com a autònoms i ho compatibilitzen amb un altre treball. Això significa que, si s’aconsegueix el màxim amb l’activitat per compte d’altri, el cotitzat al REPTA es perdrà. En canvi, si en lloc del REPTA es tria la mutualitat, el professional sí rebrà un complement en la jubilació.

Un altre benefici de la mutualitat és la de compatibilitzar l’exercici de l’activitat per compte propi amb el cobrament de la pensió de jubilació de la Seguretat Social.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *